Skip to main content

Full text of "ஊரார்"

See other formats


9". C ffi . 27, gis/Biraigi 0$®, 4jsk & msir, QemSasr.QOO 040. SSsaaiü 1987 «S<3a> ©U.TUJ @mugj <£@uA) &uQ*il t3iïfkL.teh, Q*tk&*-29 ftSEjrnrir *%,ifi&&(5&&rrit ^idiÊJarriLQê etnüiuiTit. 

'aweort (euiugj ^©u^/) «tw,© Quffi&r&p/Lü Qgniuffis 
$!T®sr erefcjD suireBu^jih (ernugl 27) <g>iLL-.ê) ^es>pè^ar 
eiïexjtib (3jtq.&§! j^iJDJSgji GëlL-jsgesrit. Qurrsff&vmf qso^r 
sB&rnrBsm 151— &§i «/©^(yy/ftóV er<órgi eurruj sêiLQü 
uu}.&& 3=mÊujiTifi *'QurT(t£§} GÊufjgr&n: «*»$ ^sysy Q&tüS$ 

qjrenri— £rui?eb, ggirAurriL io;riT«j)i_u:^, Qsu&ïlist-.óq t 
«,^a/55)L_uq s 3tL-.g>g>eü, ugsè&ëj, Qatrmri&ar, GU/r&u, 

BmmusmJiusto* 6 

^&rr&£$wQw® ëL.tu[?&$é> e®mrtmib uflê^ih 

®mfltuiir2" sT&rjpi GéëCjuirfi'. 

Q&Lj® t &rTuurrLj(& gtriLirdr." 

"«j£f« iLiriLür- QlLGu. Q&jrebsSI uif«« «»«ƒ*«# 

"sjor?" 

"«r«3r«@ ^liuur g)é>%0, ^uu/r gjAGto. /stsst 
ijKS ^©sw^u «ouiussr. ^a//f «r«8T«@<y &rrüutr(B GurnZ® 
im&ikqrjQff, ,3^ Guir&rr&rr?" 

£•»£. *L«r*@ lAiriAfir g(25««fr«5r. usmèm&g' «ujb£l «tf£g» $&&p(3iu. §$ih(5a srskssr ^)0<ê@^? JÜ(jJ& 
JD©«@JJi> 4sv3£gtê &£jq& g)©«@^; qpt^ê&ü QuulLu. 
afi&eQó) üfi^i^uir @Léo<somjD ^©«@^. . /f Q&rrt&#th 
ia. &rrüi3i—fi)uirrt-jT?" 

jS€5sr&>w<£<gi2> g)©üÖ£J«8r. «rovs® @®,s&r Qprribuü 
"®5f ^urre^L-.tt g$ëbG&L„rr t uiresrrr! g/esafluSCko 

ULJÏfi @0"©>. 

£iïrsi*GjDür. ^uurit, @}üu Qaifau/n* ^<soGu>$i Glüso 

QéFtT&gy,, LHTÜUiL." B 
é, iL$iUj&ra;sisr.Lnrr$ifl ^(Lpèasürr ^érmuw $(&&&&&} 

tf nS>i§i &-G5rè@ü Ljifliurrgi (ajuwr®. fi tftsisresrü mumm* 

"UGfyC Qi_, ug^lL Geqrr umf^giLLGi—ér» Ql-gsstlL 
ep®Q<sügirér. rsnebr &mS)iurr{rnrê : G&, eresrê^ ergy 

AlTér?" 

"ctuu &/5/&ÜL£/f Gurr&eorrih?" 

GepilQui. ^o uiusmih GurmSIC.® eujBgKsGetimü)." 
"^fsiAÜL^rfGsü giuurrêSl 8lmL^ê<§LLrrï" 
"gluuirèSiiuir! *ygt 6t^«@l_/t a_sar<5@? mirjiiglmujê 

"&\uumü wrrSjliï mau3G<so gjüurrêë!) L/if <f#«5)l!(5) 
«£Ö Quifltu c#jr(gf)«u GurrGpm.'* 

"j56b°ü ^esHFL-rr! effir^&ü GurrnSliurr? ^uqpw 
^asorrib . (yr&èoGa) Gurrujü ui^t^nr! tL.ièi*üum Q&ir&gi 
^ffireirLürré: Qa^a^ji/. wrrm&sr erüuib oSl1(5)^l1 
ifQ5««/Tfiw. ^Q^ojmirth q$<gj*<s5Ö«/r. " 

§ïï{T^^9i ifièésnr&il. &isi@gLb.Qu)G6l&rr& &e5l£&gi. 

'eUITIÈlGéylTGWQSS).... ü 

*'jsrrér &m£lajrr(!5* /gff'Sr srürew (Sm^^ï (s^ Q&ujm 
mmb,** i 

&mÊüJirft(s>GO Qp'ssvQ &&&* &m£lujrrrrrr ^(njfcgiQLLQi—, 
&Lb&rriflujrT <5iirrérrjD&i! <sp(3 F&ib. ^pw &rrLS)ujiT[riT(3<si! 
eurrérpg}! ^drQ(6$)(§ rr^Lb . • /s/rsar qjp&'oü rraih, <st6W«@ 
^<55)<£f Gurr<KëüG<5ö. eiirrerr ®j&ëïlu!il&)<sürf<£&rT(2<30 piriÊiurririT 
it5?L_C»L_s3F. rsrrdr srmcxt s=mSltuff&? GéFiT^ê^è &mjSlujrrrt! 
ih&tTGöGUGiïL-.ê &tiiÊ3jrrft. i3iflturrmfl &rrLfilujrrrr. &rr{67)@ 
mrj50^<so ^©««rr© §>G5 &Ki&iurT<n>. QunriuuuiT([3 , aiu30 
&^il.iqju(3urTUJ...ssssr^](S&) «p© e$®fi G&&>ib, uiTQj)...* 

m<süf&$üjib Q&<<iTj&>ê<3i GiiQSGurrma,. £§)£;9S ^)fr<swi^.Ga)u^d) 
tgyibqL-rr^ /j\9ï^üjt£) srsatöar ^)(5«@^- ? Qt—iusoif <xss)l— 
(3&&e>j6sr- i ^üuè&enL- ffrrgorr&Sii £§)&//É/c5>> QprsssrQ Quq^é 
@srrG><sw epos p&;§lujLb l ^<si/LL.G^/r^il^tf\^<5«rr(V5, 

^srrCSsirr 0^(5 pgsffiiuLb,, rBmLL^rrssML Qa;rr^iössfL-.Lb f -LL[rmLrT 
&mfl rrè$<gs)LJrruj — <jp/,g/ 9$ jras^iuó). ^jüuiq. Gréowrrrr 
sj&&üj(LpLb GT6tré;(§£ Q&iïliLjLb. r9iG>&rr <sü(!50 u/T0 rr&(®s) 
urriu. {£jüu (Sjsrrrr ^lèiG&grróbr GU($ib. ^)G^o- Hj)^ 10 

"<3><3Lbi$! jsmLi-jTesHüéi&iTir G*/r£«fcrL.@tfAg$i_/r 
^jeuEsim Qprsm® Gug5<s@lü jsrr&st^nrsk Gurr&QL-rrdiéo*" 

"8iLGèo GTsfresr ^G5<Ê@iir 8 

LLprirmrréamfl eup&rr&r. t3éfT8sfTtufTes>iré= «^^«r. 
ë>rrL£l(urr®&@ uAQmrTLJT Qu/TLlucuib Qésrr®&&rrdr. 
8grTê;Qa,C.®é;@&ran( !5 i5& #lL©»l- «©«égr* Q&fT®é>gi 
©Uil® §j/f ^dPLl®# 8/flu^ m$&rrm. 

airru3®> QuirdUQiêQGirrivLjrit. &!... 

Qr5p$M®><§m®muQutTCj®&<5§; £(3£> g)© l/qjö/^ 

"jsrrar eupiLQuirr?» 

"<&(&£& &i-es>eu fsé)&) uaGnm-rreurr eumèiBiL® 
anr...ftf$ir srrtD&>...€TisiQs eurrisjSlGssr?" 

m *'£*>—& &£!*<<$ GanrajQpjBgiriT GurruS(£!5G&<ssr. 
iSi^-L—rruJêi AssfL-Gso QjrTmi&Gesrésr." 

«•<ssuulk_ nesêrQessriü. étrr&gi..." 

<&weh @®ü>L9 Qtirig* gnrpib Gumu^aCi^rér, 11 

"(Lptéjffimajó u/70, q^m^ssi^è 9[ss)^êmèQil.(^ 

UêG&rri—ir euiT&Sssrèt&i jsmu G$<sisrg)] <$$UL<stiJ5&§l- 
"uêG&rrt—rr eïirr&Sssrmiu jsèosün QuirruULb quLtiQu. 

LÊemQLb wrreiff£$èb $Slu!>rrasrii> ujomBro &<&&&. 
svrdStiurrrt 0iÊrri5&fl urT&&&$ <$il®&. êjiqijLhqLb Gun §3 
Q^itisls ëïLbuih ^euff uirrffssiSuuSIsb u$$ff>s$. ^Jgtê) 
^fi<sü<smessrêi £[L$&éb Q&rruL <5$5srg)l &&? &LJftii3mr ufiljBiru 

euQ^euirsk. QeuiTLjQiê^ eiK^surréf. <su(^^iê<^ si/osu/rsaf. 
/§ lLl-.it ^rÈi&QjeiüGflrrLb GumL^ê^tsurr^r. ^js&È 
QairuLGtoiu — ^Q^rsrrmiT<su^i /#£$/? <5jj/ urrrtuurrtas)? sjsiir 
i3<ssrGm <sl1& £|)/5 a5 m$ê(g) surrrréfy?'" &m£l\urTif s-jgtih 
Georr® &if}£&rrif. 

<&®&&rrpGurTèü j^rTLLL—rremmêairTijésr eu^^rrssr. 

"ersfrw éF/rnflai/rCofri &.efy<sm£§iè(g) ^Oiisjs/ Gsnil. 
Qi—Gesr. Qj&StQijê&lujrr?" 

"^IJsgiTT» ersarp •&U5&& ërLlemi-. er@i<£gi& Q«ir®é> 
jsrrfï &m£lujrrit. 

*'^jes>^ü uul; g^etysmth <a>Gs>rbiL}Lb. ésrr<sosssrL-.if 
GaLLGi—Gasr, gtièiG*;?" 

epaj.eRegujrr GuitlLl- arr<sosmL—es){T erQjSgiê; Q9>rr®i> 
i£rr<sisr rsmli-.rr<ss)Uiê airpGir, x3ff!lpè aursomtL^if *Q5(B^« 1È 

&ër 9c$ éÊiq.&ih §$5$>&§i. iltrrmnré*triïè& jsmLi^tr 
é®io<s<s/r/7W $rqg$iu <s%.aju>. <&i&toê>ó utq.^0 ^mSmrré 

...Qeusiï) @Beuë*rr&ib GguGij). Quêm weé^(ss)ih t 15rrC.L-.fr 
mm®éÈrrpr^$)ib. jsrrm earrssau^ jjfrpèm <ifiiq.ü^mrrl erdtrBssr 

&TTÏÏ. &ér ^«sèr© senréüsir <sBiï£giê ®ê£&Trm 
**CirmBrr&ssrrtö Lféfrdsfrturrmp'£ «wjj(7$>J ®jè'& ^rrLLt^rr 

*<Q&iiï<urrQ&... i '' 

*9?0& QithQu&wtb? Q&iR&f rr ggüunrêgl (ZsuQu*. . 

"Sm/a ififfmn- rBéKö<5urrtrèG*l*' 

"@umt©/ «arCfr ^uui^^rrm- ptb&êQi^® g^A 

sresrê^^rrér Q^ftajih? LLrrm&sr jsthurrQ^i ^55 £ 

GsC&ü ©fftüwt- GMaïê&FTrrisiS&rrasr. &&$&&&£&&$& 

*3>l(2&rr, &.&<& uwxotfar eupgi&iLiiij&èiarï®...*' <ss)a;u5lQeo 'usrrrré* i_/usb 'srffAGair' uetruciT£&g!. 
*V' QuitlLi— g>r5i&i (SLLitSïlijLb* <sïBé)è g§üurr. 

mB&QiTLL ijm&muj <sS!(t^réiQ (Lpèmrr^jLb ci/frtu/TsjyLb 

Qujlüit? $«Q/jtL. smstiSièiamiT?" erosrgii u(flG<óurr{S)> 

£D{75<k@ eSlffiuiJb!' 

««otsstsst i3rxrr<sm®r* 

" ^l&)(S&) , &TrrfLÊ(<s^(fsi!T(óïïr um &&&„." 

"LCKSwfl <5T®ST<5$r *%l,(3)§§ &ITLÊ?" 

"mêsé!(S<sü <sim& ■ «sLltf «Sh-l® <sT<oisrdsst mi—ih G&Am 
rSéi&Gml <st<& ldgssïï Geqrr ^pihiBèQp Q0Lnrré=^ t 

"£|)sar(!g> ul-.il mi)?" 

" /5/tsst ^Tsar /#g5 <zurryiê;<5m&u3(S<süQuj ugo Guempü. 
urrif£§i&&LLiq.(3êiGa,G<si5rl $j6®& ^Is^LD/raSGo) Ga/(3/D 
urrsséhs^jLDiT? uGïl(65)rr)] <5uiu6ïl@sFIG<50 <süjbg>tT urré&GQrrüies)] u vwib (BéseQiun'&ê 'Gtöl$$rr&r. 

"Ü)/&«S wrrè erésr €5)tó@ «rüuif g)e$<se sa?" 
efièusr ■ 

"*yeu& eresr&fgtb Q&fl&éFajrt&rrér!" «re&rgr ««arar 
^zjflCtf* &if}&&rrrt emSiurrfr, 

Qeu&trfGöLb U6s>ipiu ifieroC eurrè ®ssres>jo ^üurró 

<B>UK9€fiG5/*# «T®£jï "Ü)«3>.S5* ^«ttSGsD «iltf dl@/5/<8. 
"$)j5<®« «il*»!-*® €T^*(^ÜU/7 ^Q^é)&>mJb. . . '» 

vmÊmmf sa&M usorr^rr^mrrêi eurrèesHFé arilqL 

eurrêetTt ih...Q*mbg}i." 

Gai#rr*<vih, STTtMmmf arren $ ^^ jSiêl^w $ul& 15 
**^Qmr «•ot'.p u&}9sö& Aif jb$trft ftriÊturrê» 4 ^l^ó 

«qPlLotl» ^fiCmL^ttjrr ^0«@... ss 

'^/(SiurrASliuaar, ^^^ eresrSasrCi urritjbsi u$^s)gn 

lügs)is : (§s)lLl-.lö ojeotr/bf&éiSlCJ® <a?tl®«@CT'(5OT $L-$&pi 
^*SfTL0ii...£2)... ufTMW, uireuüi, ^!5&li urraip&ë;& L 

mw&o Geii8sïru3ëo, ££)@l1(9 i3iïnirT& QpmQu, &niÊ 
turft ^i5&6SC-(B&(§Gr®jp>&(!5Üugt ®urr®ê<g ^ê&dïuj 

"Gl-o>, (guur®! eurrê'ès^m&Jè .#fT£&L-rr. #mAl 
^uuiq. GéfrrurreBGsQ sl.lL«(T(5Ièis. £&£■<$ &irüi$L~j§i5i 

•«uu.?»» 10 

f uJB f 3&rTLK*ogi' aibi3 öfJTtl'^gmsj;. Q^é) Qptls»_.*6?r 
Qarrsfaufj$js$esr. sm-zuS®) Q&nrsm® euJB$(5!5$ 

rf< @uj/T(5, euasrgrrsstaiés «*.ü iS®i_/p» otot^ot Oa/^j/r 

&$I* mw Gu&rïl Qurrüi$.f3f5$rrGrr. ®ifl&& (tpm^éb 
Q&rr&Lb Q&iflisggi, Qigj&r&uSQa) QurrLLufja)8so • 

■ ^iLtq^ér, 

losnfï Gnsfril) Aa/?**, 4^ «j)su<y<F gtot ^earessfiesnu 
*r®&&tu UGsrQsu&satb êssopgi ^/rütS®. urresr&Lb Larr0ifi 
£§)<?5«@£b. ^sOTssdn.» Qa/ó>ïiHh mssiirujp mrr^iB ^gjojib 
3anïT(£5&®ib. <?/tsotGl- ^«r^^KJso virliurTü 3urru3(§iLb, 17 
@id/t©«@ <sT0Gi\ih niBmefiï&ïBsQ. 

Geu&rr&GOLb ^feuemix^ Q&m—iTjSgl Gurruj, '*&rrifil; <5f/êi«J5L 
Gurru3®ih" isresrgg prm9itué ©fr«S«) erè&tö&gjil ^H^!Ui3 

fl&L-!fo5\sb a-il«rr/f/5^C5j5^ emJlujirit QfBjhtBuBèo 

"&.{èi& umrnésr Q&ir($>>&&nrtèr." 

"(gjLon"©* 2_«3r«@ Qstïwijw Q$iï}ajrr§iL~rr2 s-ssr 

ILjLDfT?" 

"(SJStSf?*' 

"&)<&& w. *mj5& jr<3>§ttu$mg> rsrrsrsr Q&je^Giu 
Q&fr6ü<soê&>J--JT&rTib. Q&rmifFQss) s-tèias ifl/riflsar crwSsar 
ssrcsjfr 6&lL(s>l- Q&rrdsoè&ÜLjQiajrrssr...» $iï!T&$&> ©tot® is!ruj$ër ëmgm LjtiïJBgïï Qéhrremuf. 

"«jets ü5/Tiü®<sS/nr@/s3?L_iLf ^mnsmm QsF&$tü 
"Opak® ©/©«F/i" 

@®i0ü Qurrmgiw ^wBstrê; sCjji&QCjljt®. <$8sfru 
Qumkragff, uirsuü* &rsis eB&Btj-g,mmLi^m §i($éwr.. 
oeBurramh sCjjf. Qrrem® eu@&£$iï<È®) i^^^Bssrü u$ 

suêr8ssnii& €r«r&«ra/u> Q$rrdsoê&un®euiTëir. $ Qurrajö 
zjgf* Gu/ri-jrr...»*. 19 

6a? &rr&soib GüC^msmr ^m f^êoGm* ^essrmsrsk <sFth&nr[r i ê 

^cswj. «sy^/rsar Q*rrsvrmGm: £§)/5jgJ fpmx^^lGsüGuj 

^'05 QsueiBGtu <a/e$&tfra3r. r5&)°arrü Quqï Q$iiê : &ïTsir £D/5,<£ 
^as8ü)/Tsi/.*@ — Qa) Qrsyfét&Giïlèi) fóiü LBséi^ïf«m. ^SjlQso 
f$ f 5&&'°'®' Ê-róiss lo/T/üasr. ^qjSsbtu Gurr,u3 $®>ïi>a/53r|p 
Q&rrëüjöKsiu! f5ihLSêSlLLiq,(§. j$rnü<£iïï)&ü GurrQwrréT 
8-G$ra<g)m sar/f Q&rr&m&ê Qssrr&rSsfr ^£j^<*sIb)l1@ 
^'SOTTOTirssr Quemr^rr^smiuè Qm®é5$jj&lil®... /f q£lL®sï 
@u GurrL-.rr, s-mm mmumt urrèaü Quit^m. -sp^G^mö 
u®miTï>isr.>' 

^üGurrgi ^jBésü uÈKLa{r& Qi_«ja)/? &s$)L~ Ga&su^r 
m&<$B®fléü Gurriüê Q&rr<>mi^(§!5éE>rr6&. &m£ltuirrr 
'fjföt&anr* m<suü urrrr^^rrrf. «3{$i 7.50 airCjsLUj^. 

®P& i)©L-@ C5a/2»rü3f5öü ^)suïsr @üuqL oT/s/tl* 
GurrB^om OTJ3r,p ^mB'iumf &J5G&%üuC.L-.rrit. ^irsui^ü 
£|««lö m&éêïlsir G$(n>ihi$iag#. .?/«/(»* # ^%üu ■« aij,ijw_ 
[TiT^iT : '5^->hT &.(§anh Q&iïIjBpjVji. ff/öffa <3jBir t èGSlia> .y/euif 
«efr-^ircaw© Gu^ld ^rr&ji^^ir ^mifiwgitb Q^/J^j/. QlMtlL GltfttÊirrstkQqsJbgl umme^mrrm fpeSp&gi: 

vrrtÊtuirft *3t$&uui~.£m& ttpérgp qpmp urrffjs&rr 
flSp,p. 'mirmth Qurrt$uj§l, y,oS eBcktruj jy' L-iLHsorré; 
asw@<% mestüum—th» 

*9@ &t—emi GialL^/toö^^u QurriLi jsi^^ff $<som& 
m$ü utft&glü Gu&tl.® aipgftiiLb. ^eurï eiïil.® 
GU[r&ëoQ&a>k.i~ü ï3<srr$strujmr Ga>iru3ë) miLvsyi^i^üu^rraé 
G&éreB. j*§)j5# «wr&tbiï<è&lLi i$eiï8strujrr($ê(§üi Bim&st^rr 
$jt® #*.s®p QumLQiê Q<ft/r®<&«# GfffréiMmyw. QLailprr 
sa-°è@Lj Ourrsis ®§s)jDiÓ&gl -3ILDUSÊ ($unriurreugi 
^©Siü; umt&§iè<§ snèis Gurrpgj?' 

9e*£y &$$Mgji. ®/l-«@^ §Hm&v8tiid $ Q«/@ gmrjBêiïjbas 
mjurré) $trii aarlfara3®ifl «£75^*4 &irpj§é) Qw6®&fr& 

eiriÊiurrrr *% t mr&J&q£Ü urr&Jfr&trit* 'GrQÜ&ifl&fiaGT' 
mem ftii&lif^' Qmmiïsriqj&fs&esr* ^fémib' surreiBétèso* 
®*(&&M M-CM(rTt§iiêtrif* &mrfipiqJiq?)Ü GuiT^'f. M. 
gbtumft&gnê jaFtTLuSilL^rrti . ^irrruS^ft eptwmpü upp 
mm&0 jwrj$®ff , **u>/r« {Dep # jij. 

SttWgf enZd-XiudssF sx9im Qarremi^(§0^mt^ Èl 

-üOmiL uéBS Qfi(3mB wjB&rrQir. 

"^Liuuf. €TmB®i50 suSj?" — enriÊiunrit G«sLl£_/rjf« 

' '@lG$mrr®$ê@ü GuiruSltl.® euGgér » 

**Q&jh& uêMgsS$e®(§!5g! qjGij. SiaHmrrê Q'&mÏJL.tr 

"Q&oflfy/rGko Ljrrir&G&m* g^uu&grrm u<sh)&d-°G®) 
jgDp/sS) mGprm." 

"üG®r®, Gri5i£)ilf2u.Qiu Quq-uj Qffrrêmtr&t-.rr! 

Gumt3C®euFUJir? 0($eE}mrrë; «ulf— <5$3a> dSèutrèQaiC 
«&110&LL® <sujs$(5ÜGul» 

ginr&$& Guit effen) fi$ê)su GxlLl^.0. 

"^IsijtlGufTmtL Gprrfagi Guir<g>$i»"' 

"4sjebr utuüui—Gp? mipi3G<so «ssrifi/r?*» 
**^lj>&rrÊi& jgffjrM f§,wrr*** 

"LjmBsïïtijrrtf Gé>tTu3ê} «slLl-.»* 
eurrmiSléige&ujrrl'* 252! 

unèQ&iL.®èi(aj®r 6s><xss>uj eSi lLu.it m* @(§ uftsfo, &mi&rrGti 
u&eh), Qgu&ïIGuj ojjèggit 

"QurréfTGrrrrê&l etsmgaSGsü ^fis^èG^m. *g£ü%\£j/ 
eupgi airrtsi&èaGjDër* ®)$G&) qsrr^waj/T(5«@ J5IT0, 

"Qurre6esiffê «9n.uLS?i_&//rJ" 

*'^)ffar^3) errLSliurrGp, uujQpgipgjniijiT? ^©/C 

G/_<o5r« ®J5&T L/tf Löiflujrr6S)£iurrlQw&&é>(oé>iT.........>> 

"Qsïitj— Ldn"iLQL-.m urreuu uessrih." 
''qvLèaü Gun-jfliurr, $l&)8soiurr?'> 

&niÊiurriT Q^(^*«@ Gj5rrrrs,ê Gairessr® Gurr^eisr. 
&rri-Glujrr& uiujsgji Gurr^rf, 

"£§)ö5)<5 Gleu è&aGarr. ggjuu §££1®*@li GunGroesr. 
Quem^rr^ £§)/5<£ uifsmmü urrit&&rr ^rjysarfp Gmuurr. 
$(njiSLm§isGTGS)} Q^ift^êrr &mmrrè 6h.Ll.®6urr. ^üluold 
SMQFjsgjeiïG&r otw Löifliurrema? «ctwsw *%(§&?» 

'astre® Lönliurres>& GeuGjo g$l(5&<@&rr asn(ir,& 
^mGerr?' &mfilujrrrt (örmresélê Q&rressri-.rrff. 

u&Btïï iLsssfluifmem &iTL6liuiTfr LBgi sff^eSlCQ 

Qm®&&rnr. i 'fijn meu&gjêi Q^rrssw® "arr2süiLilG<sü 
fjrrêï&GpssF" srsirp ^^üGurriu&SlL\u.rrm, 23 

sjjf«(g5, «<srrsYr# &rTpmu £§!&(§ — '$jsii6UG[r6i]é;(g>tb jsrrsk 
&rrssr GjiZsmujrr? sm^èQ^rr^^susisr iSenSstriurrn' GstmiSI®) 
^Gvsriq.Lburrrèis;. tfifliurrstf usrrQiLrr&f)' CTüir^y <önmrmsflê 
Q«/7633rGL_ utimsiv otiS^jè/ü muê;(& ) <5fr u&SjIrrÜLiQ&êïlê; 
tss)rf &mj5lujiTit. 

6»VSsüü3ó) (&jLürr(n) eu^^rrsk. 

i. 

"^jl—LJUITiêljGLÜ, STLfUL_iï?" 

"p-fT^^ifSQiu QQV^^jL-.u.m5j<msfrrrw i sumrmmhmfT 

^GifirrG-30 e£l®ftn)&£lLi.®3ïi Ou rrsS! (§&(§* urr<siiLb ibQis£}Gso 

Qp-mhu jBGö-sorréï Q^iflfÓJ&Gg. Q^^éeh.^^jêQsso'SOrrw 
êh.i—ü Gumü umf^^}LL(B si/(5Gu>.' *gyL_m_ rr»-— vrnBiurriT 

"Qa^njeSlmujés gffèlSlu GurrL-.tDé>G$êi<&j <sj g/Teug] 
g>(5 nekSstr ^QjiÈ&rrsiïr — lÊeBtLiBuSGsü Q&<£&jjLLu.rr<5k, 

j$ GuFTUJÜ UITff^&UJIT (SjLO/70?" 

g&èüGso. " H 

' *muiïiutrit <&($$&! G>Qi&UHTës tsi—$prrft« uèBê 

sr^p cv &@tr ér. 

"Si_ uASSifl, aw-Go/ euiTLlrr, Q&^eê Gumiï®* 
&mJb »» 

"lÊe&iLê &n-LÊè&<smGsgi *2>iLbiAm-jr. eurr, Gurrtuü 
urrtJuihs* 

miT^ift Btfi€Êü3m amftuj&Gs>@ Qpt^£>&n d3C®£ ^oloiSüj 
emüturrfr BmrjbpLq.u3w Gurnu 0mg)i Giarrsisr® a/n-afl 
wrr®$MJir&j£ ^sssrestfir (3<9 : j5j£5 ( <è js&öuSGsö smj^j^êQmirsêa 
LjTff. ^êsdsmajj^ ^a/L.tf ê Q<s5/r«feK3<_ ad^eSlé) eujsga 

L-jrm&Gm! srér BiLQl- ^ray usmü}?*' 

QtjnGp®tu» Sfüuuffltiu ^emsmSmü unr&£gfLL@ tam* Z5 

umrw? n 

<m&êi®i<s!ft<so uJkffiif) QjjS^rrJsr. ^ at Har (tp&^ig!®? 

"gifiiimGfrrr..." er^r^ d<sLli_/rsar. 

&rnÊiurnt er®j5gsm Qd>rr®é&&rrtt. 

usSJ ^^)si5(5/5^r Miïrgti {tj}UrriLi GjbttlL sp®s?mjD 
£l.(!$sS &m®ajrriïli—ib Q^rrQ^^ieSC® (pm«LöfrtutJ Qurnit 
eSCi—rréir. ^emu^sussr^^i ^&rriÊmiu örj§5rf?<su m<suêb§t& 

"Ê$& FT W3M ZZ> urT ®C5«@J5/- qerrBstriurrir Q&rruSé) 
Qésrr®. @6ïr/5^ffi/*ffl>sü/Tii) r5<5üiïm®ê<3)g,rt? GorrMèG&ësrGgi 

grrm. emÊiurrif epQw&rr&tosuü urriféB&rrrt. <3tm& 
MfDfBgi Qurriüêi enxuSê} «dif «uuif Qiu g&öQpQgBiiS 
(BP&gjl *3lüGurrgn&rrMr Q&niiB&gi* 

OmCiijmf &rriÊ turnt. 

*'#ifiiurru3®Lb..." 
■ "§üJi&iriBi*B nam^rrihwn- <$®p§iiü® cupè Qjrrréa- SS 
*<^<Bu* fijtf «//wak usowr g)®*^? " 

um@ enriÊiairif 9® iSijj. 1%.^ «s/r/f . $<smes$mffê> 
&+&&*&» VÜuik eSt '.1 jrr&. 

"O*/r«0' eSiqjuiiètrraso ffiQjrib. ffr^ö^QihL^rri 
QsrrelliutrêGéFl" erérjp m$fiiriï vrruSiiurrir. 

Q&rr2so. m / $ iê&& tSiïturradleniu, U}.uér urréfmen)® seSltp^ 

$ULQprwr®i aaiïprriLisQartKOinb Qffifjsgj ^dso^^m. 

**Gptrir£$& a/^ 'Qpamb* (SurrCQè Q&rremiaQKj; 

^^ ^*f£Qar/TOT TO ^^, msss fl u ®srsdrreisrL-es>!r. 
*$#&&. tSaré®*® emstQmnu &&#>$<&&. 

m^-Mko wrrÈ,®LL® «i#J^«fr, ^^ QpèuSG*» 
&&mtf)&& S img i i GurrttCGeo «r^jM©*^." 

**<** Qi5itm®*>. Qurrii! ^ *ê, jsrrLlL-jrmuaè $7 

"^lyti ^swGjd) (Sefrjjjgi ajL&irftfraj) ®£.l-si&<so &rró 

**turrir Q&rréresrgi?" 

**&mum g^cg ^«tb^/mr. i5!TLLi—rrmmêi&>n'&m& 
Qp-em® rsrrermé shtQ^ld. ^}eS!^s)9lQ&> $(§eQmrr! $ 
iLp , iru>rrè@ü GurruSCGL-.. «sot<s@u Gu/tl1(5!« ©lKSl-sst. 
Qp<skr®m Qrrmr®^ !5rr®iï" ershr^rf &mËuirrif. 

"/5/7W surrixsk" {T^^urriü Gumit 'sBCt-jrér. 
**^s&'@) u&rssR. is}4rsm€ï8é)sorTGiL artSjr?" ftdsQ/nl. 

urr®mië;. ^m^ü quf.êês,8süiurrih. *m§t eBéFiuiLTT eresrê^ib 
eren). g?.<*@ih Q*fl-<OT><yii> &asprrg)i" erósTtryefo. 

umf^G^Gm.*' QpjSlAQa^^afir: &m&<®&firrQm Süfl^giê . Qarrmr 
Ljrfr. 

QLirrimu. alp®®. 

m$ ^ysüöüijjr iB$<$jBfi girSLssitufi fiCu^iuuLq. "^soQm 
Q&wiïjiurnz ermesr Q&ujtLjw? ^mfi Qp&vè&p&rTw 

"erriAiumt' püeo fiuurml» arm^ér u^pasf?. 

^uu^«s»L_ rrrr^rrpg) suiï>&rr®r. ^^iiêséiu isyuét 
urrêdo 9 arjfö> §jtl.c8ujd> dSéir ®ifiü} jih Q&rrefo® eu^gf 
&m£liumr uêsp^w 'erna' Q*m & m&i^firreir. "g|£ 
GfifTL- *%&! qpunr {Brrpugi mu&rp* €Tër($érr t ®jr«&a> 9® 
4l(tpfififi<»fitT@* 

fin-ér, ésdstriuiresr (yusü. er®Ciurr*sr Qfijbj&—m&ar£gfo 

'**§ér & ^uuupj urrêiëtöp?» erérg» uyre&sou 
*tp*nv'fifcfiir(& ^fiCit^ér. Ë9 «rsror ^ 9 ,.,*ar #*><& , V ^rr^. ff Qu>mü4;r 3 md>. 
&&**, emJiSi-jDiYSurr? vrnÊtuvlrrl m ^ ^üu \ ïïü 
QurrGjn?" erérqrf&r. 

&rrêr. - '- 

^a/srr GWrfrssr *®Q*n-jb*8srr Qwetresriarr* ^fT^fl,i^i 
QmrTsmi_rr&. ^i^CJlurr^üC *m&n> m Qurr< & sfr. ^üum 
*™L.x*n-n) iB& ^axm tf^jig, ^w&trü uiflam&x CT rór 

ULpixiïu3shr.ap&u> uftturré) tomiq.^nu^&êi ssèsrt^ 
**/£«&« &mji3i_BstiujfT?, . .» m 

eirüiSilju. dtp®, "vrriS QlLQu, u&§§ ftpjtr umrib 

"^iHSi «mèafp/ils. sibuorib Qitriêia&oQiu! *<&Qufidr 

jsL-ór otirréQCj® eurr. crevê® jsrrüu^ @«a//r Q«/r®. 9® 

êFfriÊüjtrit, 

"Si ^ v® &ïïl ® «w**" 

"rnhmirè @©«ji mrriLLjrQs®. ë»(g$&<§s)ê(È&l &G&IT 
«s®*@ g)©*@^f.«" «rsar^ £&(!$& &rrs® uy>o£. 

uy>esft 'fjfÈmmrr'e®®! eurrrsi&é; Qêsrrswr® J 9i<su#{ruM'&ü 
qpóüCi-jrM'. 

&mQ turnt Bemppis^A^ó Gurrtü gsêsresfesitrè 
£$& jwtuuw @}<$êmrr ajutègp» m 

trrrr^TTjsSï er®$giLi Gumi3($üurrG®nr?* 

<§2>3>gl urrffjB&rrit. w* iLff&f&nr t&gi &.£.kït& $$($$$ 
@j7V5/&sir sstau3so ^p& iqjjswurrèek gSksjsfig/.! ^^ 
^/5<5 *3}s$jLÜsiRtLi iqjjssr urrsemmè arr^Sl QéFuJgj «ölL® 

'L$#m&Qtu($i<£&nr(ss)ib Quq3uht^, ^^qh^ü i3®têi® 
Cg)Cgj)tf) ^mtfmrr®. £§/5jï« @frs/@ sruGurr ®fp&g! g^mfèm? 
Grsjbgi js^è^psuisisGefrrrQi eujbfSiqs&gj&iLir?* 

peosüoi Q&UJ& wrrtsiift. air®," 

"&.ehrSeisr gtibiGsum- arrGtgspé Qj5&Q&é)®>rrih?" 

0üucrèB Güê§((§&®rrêim(SmV* 

'*Q>tBj5gtek.L- fp® (ypaj®)ê*tLL-.r7!Bi&. tt 
4 *&.esrèQasgiê<§L-jr, ^Q^ó>süfTii. uty.. jssbsorrü 

"<3I$($60 erarest ^)®<S(ajjj?" 

**mjuu}.6ürTmsg5)iièt&jD ^j^jïsi/fls/*Q«ïr«)sü/rib |§)G5<ss 

"mrrèQ iqjrsfo <$umUj$&il.® gfüurrst&l r5if#*« 

"STmestL-rr <#Jtf" 

"€rm& mrrium 0mjDiu *3ff$êt8l Qeuê^(^&arr%, 
fp® utrékQauZ €r®£&£.® cwjB^fiwv,/* **0(3Üi$ê Qmrrmr® Qa/£Ö@. J$®t-« ■8kL-rt0* 
Qutriu Gu&è ökL-rr^/. Q$iïl(&#$rt g$gi&®&&iresr $Q$é 

öu/ruSt©...." @lö/t® auijb&rrsuh f§<s®$>j&gn effL-Qè&ü 

J£)($ui$é Q«rr(p, Gurrgiib. GurrpuGurr «^,lhj««s3>l_« 
ésirp-LbiurreQi—th ®}<5& ^urrmium Q<B»rr($i&&ii®" eresrg^ 
^jekQ(ss)Q5 utbgp (Quirmuj er®é}gituuip<ss?lu3L-th &$&nfr. 

ijbriïiurr<5®&u3èö60rrL£>ü Gu&LLi-.irG&r t mm<3r Q&rT0®{§3$. 

^ffresrBs^r^^rrGesr G>u£<gs)? $ $rw G*rruüuL-.Gp2 
Gun Gun*' — Uffie&ssHué &nj5&üu®£0<$s)it &niÊiunn. 

*3l®*<5p 0iÊu.ih @to/T® |§}«»/r*« {§}saira& episj. wrb 
mrr<ssr. "QL-tCfsoit G&&®jSssr is®ysourrLb j 3,isf.é=srLL@^rrth, 
«tföwi^ttSCSsu du/rLl©« SC© a//r/r«/«ss...»» «rtfrcyfiSr. 

rsrrSsojsgl Guit, eumru}. u$«6?©££ ■Q*&fufar£ jwr«^ 
w$&rrm. «gflmn» %G<urr!» erfr&i «vmügaüx 9iv$fr$$iib 34 &rrêr. 

&ITIT. l£$$lf)£$Mt. rsrrL.IT QufTW &[fl&$(5&& glSS^IttSlA 

Qfitq£& 3ic.su (ifiiiêerraó Gum!®* Oarrsm^as^^rrff. 
Vtfiirvtgi {tfii^é=^sk Qurr^ Géteeuesr asm $jD&&irebr. 

QuiTiBt*» crdTQpiï efritiiurriï. gf^tb^ër maGir &p& Wffè> 

"ü*@r«2> Q*n-<Öf jSir&r*@ «wfcrQswraiü uitrite* 

i)(5««^/io» «7% Qariröwfl* Q^/twGl. mAajrnï, 
GPifAwi Ou/rilL. jpofew j^, tLir$$& &lLul sa 

"*9j®ILJ3urrewLL usmm Qxnr&üufr^ oi/nsidss" 
&rm(^jf &mBnurrft. 

«u>!5$rrLb, m€u&$iuih, GgirSiiutb gjgl&QaèbWih 
jsrrm uemih eurrmmp atmêfsuSl&Uo, QfitRujtjbiT? ^wrrib s 
(S-skFO/OT ®-«sr«@ erssrssr Gaisp/ib?" — srriÊsunrif G&c 

S-JTlf. 

6T®^ja<s Qarressr® (Sfumcsemiè &*Xii$CjLjTif. **f®rrm 
es/Sfrswri-jri*' eresrgy L\püui2jLir&* 

"^t&mh; &rrBUj5&FLh tsrrgy lüssafi umm^è^u 

"SGcmL®, eurrtuüurr®, Qum&ë), (5u(g>, .(J/snrtl tjA, 
Qp&gL&ifi prresr&mb eurr&aib, $®a®flfir. «rar«$ 36 

erriÊtuirtr. 

"uCu.mrih Qurr$tiia;m-rr?" 

"eresrè® s^vj euifl Q<sfujuj u>rrC-usL.ièimmrr? <?r®(rSssrè 
Qa,rrmr®3urruj erxsr Ljo&swr &IlL($l~ stüu <$&tt&«ü 

" Qpqjjadssr Qojsmiq.es. urnrê&sörrib, etföisürrih jbwiü 
ui^iurr jBi—è^ih. &!b$rr$liflu3uLLss>u m u9Geo errsiGa 

^<§êimrréte$$ Q&msirGm?» 

"&iriBi5?TUjè3im efraplso sm&è&iér tsyrrü.» 

"L-.üJtb Bew-.é&rr un-ffèmdpm, ^f^mirG^dbLarr. 
0&a> asrrMih Qurrpê(§ib, LisarSsmurrmrr^ &&§&lL® Qlw.» 

jsrrsgj rsrretr &$&§! vrriËturrfT ${§Lkn3 sujè^/r/f. 
etmêèi qrG&ir Quifliu prthSsrr ^l-.^0I(quu^iQuitisü G^rrskjS 
fuga- @tÓj$<3n> &riïu$é)3sü. erommr (Lpa&GiïGgiib ep® 
f$Bi0La uiuQfitJb Q&iïlïs&gi» 

"iDsarcgjL-jr <sB&uJLb> (gjw/r©? s-ar/fGsü g^^^sar 

eê&rrê&prrtt &rriÊajrrir. 

"9® Q&rrGT<krr£3h.LLu.ib eursgi &Mss>pGiu <&su« 

"erskesrgi, Q&rrêrdsrrê; ^lLl-wit? 0rmssru.1T u^§s ^€Mr©«(ffl5=K0 ©war umt$£ <LfitruiïriréiQ*iZ. 

&jb$ 0®®r® Ou/tl1l_ ergailil&eih utpièusm, gtm, utmipuj 
«SQusïts^-lIl- «ar G>lj<©j)& «s3ïl_. ®SirCi_êê ffil® «S^@"> 

tarraaSléi Garrmri—frii. 

uèmsF i^-g^ü efisrrffi@£_ssr sairQsupp^. 

umtpiu QrrfrinQürrsk Q u C 1$. ^SlQu^êBé 

e8e&êi QjjBêjjéren- j|)ir/r|?paj Q^eumir^m Qpmrgji Quif 
^mrr^eqÈ^Qeuissisrufajun'i-.ü q£g>&ib, Quérüé), 38 

rSL-js&rrif. Q&Qüy &iq.$&gi. ^t&>$ er®$gt 

63>u«@syr GurrCQé Qarrsmr® Gsu^jiJa arr&ML^sk 

$($Lhuê SÏBLbu m<sê& qpmm&dsrrü urriï£gi 

Gurr^ir. lÊQsmi^ér ^i^l^&j&ü. £§(5/5^ $sü lÊqsarè} 
ff^Lh fsrrQeïïrr(§ Gr^iibuLb Qu/r^Q^/r© G&rr^iLLfTéB 

awafcr@s@«r 9© qs$ s Q&pgjü Gurresr^ Gurrê), 

qeSlesnuCi urrit&$Gurr§i ^fOfCGufrekil. uipeéuSm 
$8m®i Mis&gl&rrijSlujiTasè®, 

u>u3èü urritêi&n-it. (zpo^OT rfiSssmj eyrjrGsu, Gj5!rrr*$ 
^ibiS /5L_^^/, j5l_/5«9ï?, r&L-frGp *p3&rri£lê Q^rrüSBsü 

'Gtérmwrrwü utr®®mif2* 

eSyJgimujü y,®« Qsrrmr® eu&reii) G$Gim&srmiJuè 

&®iy&. *sti3pm£l ^p&rrgi g)freJar«M_iyi2> wrrmBA 
QmrremLjrnt. 

SlojULfü utln>L-& &G5>pr GlutlLl- LSérêsfTturrrï 
£rcnr@ ®tir&, rsëtm &rrLbi3[rrrmB Qa,rr<&&w aiméigl* 
Q*rri5stL-£ub uw <&$ aim<^Guif GarrC.L-tb Gum&it. 59 

8l&o, q5?<?,tsü LQsmL-uih, mtfisutpuurresr &s$>rr, (gjoar 
GmCkorriêiG) £L.0mrrê9l m^uuCQü Gurr(s$)ff e 

Qpiqjurrgi* srskg^ «rerarsroM Q 3, frmn-.fr ff. 

^rèi®(B[5SI Q§*L$®sBmiu ^mL-^^rrff. QuahurrsóLb 
Q&ér3ssra33& ^rrmi^miu UHTp$u$($n i $g l . urrsotb 
gftüeorT&Gurrgi ^^ ^L^th «ruuif @}(s>5&si ernruss>& 
STsmssêü ufTtf^^mf. ^üqpïh, «/r^sar fsrArjB Quujiïïó) 

sememfjireS urrm&Mër <snifïm&. ^sajh^êBmL^uSm ^0 
&!êiap'&. 

'G&rrmrr' ^C^sWsw/r C5u/r<g>/f. «sujg usaü «g^ritf 

@s«r fftismtfijs^rrif. 

&mÊturr($«@<£ Q&rfir5& umré^rnx (tfi&eQturrft 

LbrjLh, 90 QgmimëQLL, «^ ^LburrSli-ji, euuj&tresr 14^1^ 
lB&s)& i^ssifTsmr, arrarQsumrLLQi&f&ij Gurr&jo @y>pa>&, 

ui't mrf. 

"rtp&eQiUfTit gfttoéuBrrprr!» GmÊturrenprê «otl_$jlq -gijè&u umLptu L^mirsurf p*f 

' QumfCiqf%m *3K§Q®) ooQum<smil.L-<m iSèS^m 
Qs/Tfewrif (3!5&^> @tlif urn&(3{r<ssBtLJe$r eurrBso ^Ci^Ji 

$$&(§$& «^a)(3<Ffi^öar ^üjl ®j/5J» &ttl£Iujit<5S)P' QiurrüuLb 
urrsf^0 eSCQü Qumêjb&. SL.m(s>GrruSl<!j)J5& (Lp&<sSlujrrrr t 

**6tüu qj j&gièia? Q®>il.Ljt (Surri—é ökt-JTgnr? em(pL-.6i^ 

"®jj5&é «l1«bïi_«@; <5/jif wmêa> i£lé)8sü(Suj. SlLSLffesfh 
Q^efrêBojLDfr?'* 

Q&ajujmiiLb. uw j$Jt—ih urrif ^jjl1(5l-OT'. ep^myth 
&êüuC(& suifGw. &rriSiurrif@>{T®sr ®grr^mtb urrrf^^é 

0C.®ü Gurr&smyLb. suiêaBsmj urr&êm®miihmi jsrrQesr 
t&fsu StKSt- Q&rrê)d$ê Qil.tsf.(§0Q^6ra'. Q&iüqjGuï 

'*mmér tsil,&Jji§${rw ermm Q^f/tot®? mim?» 
«%rr&m&m& , gt®&§il1® eurrrêja urrüuw... 41 

* , 'Ê^ m ' e8tunr0.„» 

@fT«33Til> ^um 1 » Gj£$rQ'SO (g$sfT&& ^3 t£s^ L-stteè 
ffirrÜLËUrê Q&rrèo.gyiÊis;. fifi'^w 0ff^9JLB?Tü3($ih" «nt^rmif» 

Qusm grr$&£a>& mumBu umf^^mf. eSp-ms&ïï 
um-.èBê ssmrê^ü QuiTLJusr&. 

qr^er^ $r<g$... sul®, igrCj^, grCjLjrai0 dttljqfSeo 

tiSQth. ■ f§rrjibugït f^frSstrsf^ jS'mêQiT^tb &&$ &sê lmïqjit 
@l«@ G&efr&föês&g} QsuÏF&rt erèbsürrm &filajm!3($tb» &ü 

erriÊiurrtt'. 
^rrüiSu.j^isiJsen'rri!** 
€r&r8saüué&0. . . »» 

"$rrég &wfèv8li3êi&fD m^ésufjuSKSeo «^5 tSérdsrrnjfrfr . > 4Ê 

^rrdm eêoftiJLb? «r-a/a/crr©/ O^rrms* Gaisp/ib? Q&irm 
""QfiwfruSgrib ^B^^frm ''(SaCGl-ttl. GsrruS&oê 

Q«wriir<gyf. QmpjS&o urrê^^ ^Cu^jêi urn? i^s® &iL$ib 
^uif&ra/üj .®sim^§$ê èird&ejntöt—ib Qarr©^^ sBlL@s 

,€0é QmC.L-jr Qutr($m«» «siestfUiS meuê&Qipisk** 

«Mjlj^P— J&0 mmsêimaih, 8iast®srüuiT Q^sump-ê <kojl2l_ 
mrrtÊmmmfë uirêafSpar.»» 

«rj?*@ifi ^rrêêëi-Cs uflr©/&*»* 

&friê$umf qj0^ s,rrêmih $r®B$®) (Lpvj-jsga sBCj—gi. 4$ 
"gmÊiurrit qshf&êajêi^m, <stülj wjs^fnJ^'Sü! ul 

"-]., t.T*r9',o 3w3f$éi ■$>......** 

""r** ?»>"* X &<£0UJih ,3jl<l«&8fêi Q-3>!T($ÖLËiUrr?» 

"crs&r Qumr^rr^ am&)rr eB&tutiï &eÊ£r 6T0Gurr(6S}®0ih 

"€Tvsré<§ QsuQfi sBeumrrrrih tfsSrar ^0«@JI «lott 
Iê5lL(ol_? r$i<su /gsbïü Qunrsms$$}]. «£© @üjih Q&ujiurrg'Sii 
m)&e5lLl.®L-.rrGa?! urrwü), lurrOfriT s-sét inmm&ê Q&@<& 

'*^{üu <g>jGii8srrüué58$ 6Tsars@ si/ygaj QaJLlx-jf.....," 

*$}Qa*ê)a)rrih uurrrf Gwdstissr&p! ersstm^^ QgiïiLfLb. 
ermcksr ismq. isrrckffèGa ^püuCQsurr. &iaiï>rrmw Gu0gj 
u/r©, ^/su netriÈixüStèisorrfi Gurarar groy. ^suSsfrêaxilM}. 
mis§l su#*«ffi. Q&fnl®<è &rre8 anLuyssr®i$sfrê asmssüm« 
e$L-rrG&. llshtü urmiib. g^p&ir ^üdér, <F/nJLS®. fsrrar 
su/g <s &mfliu<èm&u uminrrè(§, prrsbr Q&néoso (Swemuj. 
ujgs>&& Q&rrèüeSlLLGu.®sr. pré* guIf^" &in£lujrTit ^fowjr 
wrra puSg$jê<g>ü Lfpüuil® eBCu/rtt. u 

"udrssB eriitóLjrr?» 9®*** *0* *C8*^ «*, miM «uduy Quérm 

'*§&& V&t-JT giüuiTêiQ?** 

^ «WWV*»* Qurü eujszn&v, ^üu vmtaCjQ 
«w^^/r©. Qjrrrtbu p&axu® urrwrr." 

«w**. .Mrig, Q^® ^ q^^. *ta*te5 
W*nr*/a* «//raaS^ pwrrm. u*t+è+^&Rm 48 

3u.Tiurr£&, ^^■Juy $ iJi^A^tt üT-sresr, uitp&HtrCuf. 
Guêrrim, (Suqss), ' er&süiTSüjhmpiLjth . eouuSe&tyjbgi 

êtStfftf**' ■ 

<3u/tlL®l1<P a«r/r #£$m&£J& Q^éQm. " 

mimi®* 45 

@«r8«r oigtSmurr gjujnr®?" 

"iSmrQm wrrft <g;ilOa> Qmrïmckr <3ïiq.ê&rrmmeïmm2** 

*<È&éreÊCiu£i£jBi&mtr &frt8?>» 'crcirjy 3alL®4 

GmsmQi-. uypssfi mfi^trm. 

"^imrtb; (yxg Gsunnpih Q$iBiuéi($Gö. Q&rrérSsfré; 
ékt'j m gg> tuiT(§ ^eqmm? srüutq* ®jjè&rrmnx? '^gjeumiré 

•*$tèfas$s)jQuï qêajeBmis. m^CUe^rr |jl_j5Jï«©l1i|. 

(SmjQp oóQuaSè). Q&$trr uirfglii3($w 0* f^LUBst* £$&& 
Qj§F$§l@>®>&iT < iïr Qarr&rBsfr 0L-$0(§éi dj?, rsrr&oqnysi- 
eËLjq.Qm q&jk0 QmrrërBsir ^if#S@««ff*sè^, fimss /slL® 

Gk&'$0& BL-êM$pér» ' ^jsfaiflbru umf^^r &jL-é&^0 

Q^suêtflev. ymLJurrmrib Qi&3lujïïQ>m 

gj&mSiü G>urru3(5ê(gï. Q&gB&Gum iL//r(/$sar|p/ Q&ê 41 
*<Q&^^mér Q&,7ë?%sffê nh.CLL-£m$& Q&tf^&mê? 

"^|c5r@ï/^ &ïïïiuït& Q^iBiudsdQiu! urriq. GuiïsïülL 
srskmr ^## &mÊ? t$ 

' QpessrQtBirér aar/f Gs» gjQ&Öiü. «s^i<5dr3ar g^Sas* 

ugssjsi GufriLieBltIjL-rr&r* smÊ tuint mumujó 

<§Gifï&&rrfr. UL QumL®êi ^uf.^mt. <a5u>/r©«flLj2> */r# 
Q«rr®^3l fj&LLeSI oimêiSlaisrê Q&rr ér (€$)$. 

'*@io/r© Gunreffgiib «losiw wjh&rrGfr* i2<iïr8anun'enir& 
Srjbjölü Qu®è@\& l &eisresrfit .Q&etöjb&rar. G&rrsoih 
GurTLLL-rrétr* e£l&Tê($®jbn$l# <&i~-& Q®rr(§$&fsl<GS)@ïï. i3jd@ 
&mÊujrrêt~m a/jèjii "Qurr&sr mifliuih erésFm ^ê&réss?" 
erêrrpi «^a/G-sü/r® (tatii-jren'. 

*'$ GT^lfGeO GiljèGg* JB&30 <5F@S5rU). CTsbsD/filï UOTlfltf 

(ymfj^si. a-ssr q®^^r«^.L.u uirir&gló Gu@l l 3®srm,>» 
''Gu&letfiii&mrr? erwösr Q^/tot^)©^" 

"a/rgaür/rcgrsgf^.frsir Q&ng^igi* jseosü ' "fr^ifliuir^^irm 

jsrrBsrrêQcM ujduulL® a/j£j/ «ma/ra»/.* ,^tLif«£}Ll<5u 

Gu.t. ^ai&rï; asèr-aïiJièftsiL-rrd^.' ■ ^mmmirest 4& 
Mttmr Qummtjbrrs 0m?{r$ër t $tt 0mp$& GW* "«rffi/és ^CQsü ctotw g}®%^? GtsêiLirè Qjs/tlL 
$é&tius$r ^CQm^rrm qrmüu<mw QurrüSCQ&irtbS* 

*m&utrtt. 

Q&sfo&it QurrmC&wér* Ofer«êjr(?L„ Q&LlLjr& &m£iurnr. 49 

£§}«ï-Q(S5)<75 ^L_65)a/# &éj$C®ü Guit" «rsór^r 
GiruBaj/rrt. 

SLLGtirr iSlër&mijrTmrrè &jnj$(G$)&r. &.i>mrfë : @lu Qu^m 
£!sü, urr®J& $8stiu9é) &mÊ&Jtrif snreüleo $&$$$! ^thiBC® 
©9lL© 'jBrr^sr- <a/G/r/5/«' srmr^i Q<sFirë)<s8}ü qjDÜULLu.rr&r. 

"{Ml&& tT LbL[>rr> GrsikrQmsftLi i^tbmrr» LjQs&sk wy 

L-ihmssiffêi ssjbeorreSlL-ih QdHT®^^rr& &rriÊiurriT* 

&&<!)! Gr5!X<£8j]êQ<9!èOGürrw (gjiün-© ®//5<s/tot. &rnB 

muuSI®} <S5>su,é^)f3j5d5 <g>lLfil[rg>!T(êij&Qsr ! !5m& er(S>^0 
Qf5P>$u5èo G&riJ<ègié; Qa>(T&krL~rrir- &.t-.ihQu<sosofTLb a/e$a> 

*3j<sumprg> Qg,m—®ü umf^^rrm. Qrs(§üurrüj&= «s-lIl-j/. 
"giïso eueSiêgj&rr &rriÊ?" erssrgu *9jgu& gêsoentu <3j(Lpè&l 
6i3l1l_/f«ów'« *'j5®)sü &ITUJ&&®) ^yl^.<5@^ ,, «TOT^sar. 

sg^mw erQ^giü Gurritè§>) eSti—i—rrdr, &mfi}turrrr Gu& 50 

**/? ^uuitêBuSQsoQiu §)(§* r3tQ&ésü!TLb *gnr&rrièi&& 
$Qeo Qffujsurrmia. $ giüumfé{§p gtüuiriu giüurrèièi* 

***ygt «T«r«ar guüurraQr 

*'^$l siuurrè® £D«w(3<a)L_/r/ ^«^«fr. ihZstr 

"u>«>£P ö/otb ©u/r» ^C25*@S^.' CT/5/S «^tl®^ 

*»(2«/<«B9ib; ^tot L9ër8srriurrit G*rru3&) ^essrq. . ct«5T*@ 
g)££ cil-Aa Gurr&ib." 

"friri1M*r£$(to ^Êtsê® g)©A«r. *ib*ir(rw 

"isrrsbr eittüturrp-rruSCGL-ür. uppth urr*th.€KO&>rrp 
L/if«« ai#*u Qu<ff<u ü>@/<F ( g)*«^i/ii). # .^^ r<aèrL _ jr ^ SI 

*'$&% Q&mhuü Qu&rr£èw*; arriïiê&ét **r^>* 
mrruSQm*' ersfcQgm @uö f r{j. 

**Q£_soti1 ÉMiüiT ^waiüudmü utt&£$vjit srriiQs 

ermr^ 0aïLlL_.frsïr. 

&&$uê> Qafr®&gteÊLL® &iii8K5fisi ^ssr «?lL®<% 
mdsft (tp^jé #©*£ J5T* ^sn-SariJ uzf «è^/i Q*/r«fer 

**§}ülj CTOTOTL-/r ^J5f«(g5? $ «jrsar u&ifQp?' 
*'urreuuitTu2(&ê(j3)gii2" 

misère Q9$$Tté> jsirSors^ Qpsisr® j&Tfr" erêrqpilt 52 

^üuêarrtr ^wwrr®BL~.w (Burriuè Q&n-<sk(GS)ér. 
QL-.uMöif (&g;&<5tieêL-jh Q&rrm<§s)m. i$rrLLLJT<smmL£>m&rrcr 
iBt-db Q^/rsar^OT. tl4rrruurm*mfl pr-êtss} urrélL-.ih Q&nr swr 

~m(&&& aenf?«i%/5^ ^mqpih §>© L-rrêL^tt «/©a/g/ 
iqjmQuswstdiflè(8> gnf^sw ^iLn®. 

****$$«$ ©«w/r?" 

@wrr($ pif^sar. «tasurrasxa/é G^ifu Qurriüu usmtb 

AiMü/re®L_ü9c5/5^/ u^jy ^urreauj eurrmBs Q«*/rswr# Ö3 

&*rr®<è3i d2C® 'surriués* ersfogi v PM9irüu(Si^0(^ét, 

&rri®ujrrrt $3ssie8siïF t $ (tpmQê; Qa,rremu^0fi^irif t 
Qjfijt($&T amsorr a.ii'lê, ajjbgi eÊtlL-rrér. 

&irw!jjrrrr (tpjyS)j$ü> uj/nfiSjgfLb ®oQi—@,rrwQ&rrü 
€®®jjb£ïü uïïfr^sjrrff L~.rreu-.rr. lksü&ü urrtrg&rrir* mmu.® 
u3é) ajitLhtTUjiLL-rt ena/^jfü urr&pgi eSitlJ®, *<£&&$ 
$£$$£! { j£iO<®(33l-~' «r-*8r^y QerréK® 9© ^)^Q# Aansar 
Gurri2.L~.mt. 4t u^€mQu&srnxi-êè<^ <atm~rr; £A@J5JS/ ^ast^** 
«r*5r^y @tü/r@«s>o/tIf uirrf r è^ê Q&rrêw6.$8LL(&ü Gurr^if» 
tBMiïïfü lurrcnjCaLb &rriÊÜJrr6®rr <a//5JÊ/ urrrrémGBwSso. Geu&rr 
^fiüLb, ^irilx^rremmmè&rTrrrf ', i^rjm&rrxikiTril rr&^umu, 
iSGetr® u«M. G<__£»a>fr Qoetuar, ^uué «ca>L-««ffï0 

Qarrsssr® *uJ6gLQ*tr®pfiir«r* @u>/r<5, L-rrmL-& Qarr®&fi 
im^istsr, ueqi-rr» lB&fit %p®srss>tDiLjib «yn-uSttj/r©*© 
C«/2»r ^b«/(5»lo«) •QmrT®&&& Q*/r«fiMf©£/5flr«»r. 

^riiÊrumf emupfèffih Q&rr<&&ib *mre®tj!l&gtü 
urrrr&&rrit. ^rsiailfu^m @u)/f@o|"> uèa&j&ês $ür$t 
QsrraviqjtrsJB&rrtï&ar. 

gisiaüufosrü urriïé£gi tt mirr* gtmmöutrl QsrrérSstrê 
&nrjrmm eurb&rrmi&mrrüi.**" ' ^r^rg» flwsr*{r^^tór GatlLjrit 
emBiurrjf. 

*'«Qwrih; jssr«j5*1©» Q«w«r«rtó urr&$rfib> umtw 84 

QamlL-sna mi & é f urrtiSlGeo Qa/reaV® (SurnuLJ Gurr^jo 

&é@....j)iaiaiaraiib Gu/raJ<_l$j/. aujiScLumsiAarrrGiLr 

"^imil; ' §jss0ö eouuSGso QfisurmSiTLb Q(3ê@si. 

SA»*." 

'"&& SóiiG^ uessrih. LSérSariumf G«rru5!é *C„i_jügi& 

/SOtu Gum!®® aCtq.è Qsir©^®,.." 

"iSl&T&murrQsi® $ QéFiü. er&somb &iïiurru3®ib. 
^suif twirasura atTLiurr&£i&iirit*' «rafirr "f vrriBiurrfr. 

gmimüuér usssrpm& eurriiiBê - a/rem© l/^u 
UilL-flrsSr. 

&mBujtriï\ 
"suxw/rJ" 

•tUuGp iurr@Lb Gujsfirnaxarrrï" 55 

••«Tssrear Q^rrOTjgsg?** 

iSrrSsirè^ Q^emf^ pm^-ür <$${$." 8 

gg<5^/nl> rsrrêr arrBso. 
Ü)j5;£ pn-ey jsrr&r 4>mu4'&G&é) &rriÊiumt &j6®p 

@H5figl *eusBR& S i& QéwrsftrL_frsar. Qeu&rr <5<at & Lbé> 
u<5$gi Q&rr®ê>&nrs$r; &8slï ^(tpè^t eSlLLujrsir. «^ 

''^Q&mmL-jr 9tejüutr2** 56 

*'/2>rr«@ Q&&&IÜ Gurr&&; rsrrésr Q& p$t($ém®tf)ié* 

$ipi3G&> &nGm wrr&ib! Qmir» SLpu^^lGiu ^miGss 

&mBuirrif gmmrru}. @£fl/r@6$ö3r G^rrmil^ es>& 
&mmj$ 0êr(n?ir. umStmib. &3somujê &$j$ tSénB&êu 
y^èSlaér ujDJB&esr> 

''^tiTminè<&Qp3hjt&g rsrrsh. G*itM GsuSsümiu& 

&mmüum, 

ft aj{rQ,QurrmmüuGbmü^êiurTT' erskiïy G&CL-rrfr 
&triÊujrrrh 

"^t&mÈiê," erér(n?ssr Gwm^iiiï. 

^üuG<sü GsuSsomtu ^//rü)iS# , «»L_»sü/rib. QtjmrGt-. uht&$ 
0Qw GmvBdsommCMi. <y>if#*L_^/m. Q&ifl&&&tT?" 
Qurrérmüuér &$satuiïil.ijf.{gs)®sr. 87 

ff ih ULpéjtt)$ jssfrm^^rfash: wiÊiurnr kj&$*itiê G*/tü53ü0 
Siïuth Qurru.è Q & nr ®sr (ss? rf. #L^uurrG®rD$siiu& 
iurrê> &6®rru3eü e^têiSiè <§£&ü u&rmib Q&iii$ ^t-0^l&} 

&$& jBrrBêöiLjLh t3%mr&giè «u3£Z/*ili£É örsmtetyiALjé; 
Gar/r© Gum-L®* QarrsisrL-JTftK&r. ffiggiamü' Qurrg)!*§!é; 
Qarreanq&!è& $l*)(n?LL&2srr Gmero^ffl ^IjxlLul. Qgu&o evrriii 
Q&iï, tD«rriisorSa/33r^/ «nfsn>£ mr? Gaudso ^Lbuurr 

$rrft. 

qss>ë;£&rriï. 

&jb& &lTF&f&& «LDöüfTö/tb xurreQvqih ai(§at6S)&é; 

SS6Ë8FL~ ,TT!f • 

"pG&êïlifl eonremC uetosm- ®®* eu^^^sr. msssf) Qpébri-jr 
u3®èsr. &&& Gpi?&fSi(3so uéixSsrr 6T(Lpüu CSe/^ih@r....** 

" &fDrrif€6lè«h. #mÊtufT®êag)£ &rrdr Qxrremr® IS8 

ê <Sim(%urrL- fi&pdr..." 

^0««/t...€tot Guè&ê® m^ü^è Q*>rr®£gi eufr&Gtu, 
«qgrfta/ «w<% @B)rrrfe6lédi) ^/tuiSlLl. wrgliiï!» 

*<(ip&ê)Q&) nmSsmurrmrrêi @&i$iL®C® eurrws...» 

Qupvyé; Q*»rrmrLJrit&€ïr. . . 

"GjBsrrr u&rmr's^^rrésr QufTjSmi&isrrrr?" 

"Gurriii QsolLl_/t du/r©®*, #jb®&rr*mrr Q&erréB 
uiuirr ^(sisjs.. &ussoiTes>Gii p&sörr &<süséè&êaiüijnr. 

müsMjü ufrité&lGpar...,*» «rsar^/f frriüiumï, 

"&j-jlmuu uJTnr£gjê<$mm #mÊ. euGprirth" eresr <9>um® effCj®és<§ü Gumde *rrui3il.®6£lLL@ 


"Ü)<5*«r®; er«ar«8KJ«//r Q&tituétëa), <Suiues>p&F BS 

"Qpiiïiuó&sü.&urréüésrririf eujbgL Oeatlt^jf Qmrr®&§l 

*'*9/Liqpw ermesr /sl-.^^?» 
"0m2j-jTe3itAé>wa , (3u> Lne&ftuièésiTpQSib oi$$msi&. 

**th...uiruuüi; #jfrrir>!B&rr Q<y^^frj2/u) Qum&gi 
öSi^g^sF/r^ Qj&ê&igjp* €T&r(n?it #itiê turnt. m 

srfö&fjjff &mËiurrêL-th ^Ciqj^&, &rrLiïlujrrrr "êOSuj uiq., 
G*lL8i0jd -sar" erssr^if, {j$&jb($tiïr smQ'rr *mysF LBp r é@iq. 
u9.sb êk.ujjsSC.L^^, {BrrCt—rTemw uiq.<&&rrtt, 

'*®rr<siïlmrrprr& <3gl 

ujirQ@®iïêó p ^üuojih *l_J# ibtr&'h eryurth Q&0 ÊÖW 

qBp Qurr& eriwmiftfié) g^o/jgpssr Qm^&rr srésruwm 
Q&rr8a> Q&iuujuuili^($ê®(f!?sfo. ^sutfasrê; Q«rr^p^ 

||)eb<!lR>, *9i jj$0ê@ü u0é} ü_/5f«srr smsfl^f^^^ turrixrrmt^ 
fp3mdssr 6Tffi/*a0L_tó ^mtfüiS meuê* G$us$Br®ib utfiè^ü 
utft! $L.u3(3èt§ SLiiSit! ^sü&uIüjój £LiÊi*ër .#w«3>jK5a/ $ 

mm^^s Q$rr^0$ eB^mrrm. Qsuu^.r§mr(^%m <sS3l 

$jw§Lh. $mmêr ^^üqm ^«r *3fj5& sórrêaSé) svpgj 
4p$êQésrrérm GeueésrfèLb. 

Qurre$0ré@£ Q&êiuüu®&$ ermmBstr mt^mB 

0Lturrê^am ^(§è^lérpmr, Qmis}.^6m(Jpmm ^j(§4Bm 
fom, ujJT(§th frrsia>Ss(rü iSzf^j|€$/_ .Qfiipurrgi,, 61 

Q&Cj-jcrft. 

•*(SS§l^ &rérm Q*tLHu™rrih?" — sHri&ujtrft &fTGJ&rr& 
u i fTêkê : ê'tr&iÊ^'f rnn^ajutq. QslLu.it&. 

*'«««»£* G*ê;a£$n'&r ^ièjsQlLQl- jsrrisia aip^è 

«Qwglih iHrrLLL-ê) *®$ir8luitT g£mê;®Qu>rr?. . .»— 9(5 

«tor 

Gu/rs#sswp 9<^^«<9r# Q&rrcop§i. j5thi£l<sü 9(5^^* 
cörrJB&$ö Qutr&gi. Qmêrckrë;g;rrp'iii8> sirp-uGurr umu<£f)& 

LbiTiLi-JTisisiüuTr. ^}Q^©> jöiTib Q0iiïturru!>®>rr ^«u/stó 
a>Qm" — cFmÊujcrit Slê^pirtf. êt 

«rwjy Qmtl.L~.frsw Cisu^rrtf «oib. 

"j£)ssr«ru> lurr^êsireu^i QsóLju.ff «u£$>(3«« ruw?" 

"créresr Q&iüiuzomb gfrüQuir? ^m^è Q&tró> 
"pthiÊGeo 93^sSr u^iurr« Qeuessnq.tugi£tT<ssr, 

"turrpTrwgi gKg^^&ar ^r@fUL}(3<5Uiar<is5> QmjT&rSstrê; 

"*Sft5<ss &&$$&' or©? && QfiifliussgiGiLJ gftüu 

"firrü* €r&sorr®Lh Gu&il®#rr&t ^isKSm Qi&jgi<5& 
Qmtrib. «r/»*«0«> iu/r©(5u> ^j?*@.« #ttiTfr/ntS«>aa»,, £«r/f 

Q&tfeêsrL-jrér Qw#rr#&iib, es 

"jSrêtés u<s61ujiT&>fDgi&irm" erMQpm £ml.L-rrmw* 

erebSssriurr UG$lturr&& Q&nreofiiiia? prrssr <zrssr (Bun* 
ib? &.f5ia,Ssrrê &rrüurr<£& /g/rssr «rjya^ü uéfiuira 
ib?" — vTTLÊtumt (SsCt^rrrt. @ilif &)ss)L-Ujrr§i. @®Lbuib |g}6üGsu. ^^(S5)(3eu...'* 

"ism'st QurruStiL-fT ^ü^pw ^mm<§§êQë>isö?orrib turnt 
G®Mg§$ujib Q&iLKStirrmal** — &rnBüjrrtT QanLu.rr&^ 

"*2>l$! upreurriólèüGso* QsuQp L^rrêLjf £g)(5«*rr(3/rJ " 

"^fuujow ®jb$ê Gënru3&o lunnf a®iG&è&üum&i&2» 

"G&rriUQppgnTrGeo erssr Quessr&rrjiïafib u>«@/io 

&rr(2&r. ^eumiM<^êQ^^ysomb otsêw «jgï?»» 
"jsrrrêia, *n'üurr£&($(rr?ib,.,'* 
"{jgLörr^mmu uis^êrn 6»su«s«oti/Gld. . .»» ■ ■ 

**«r«5T(g)Gsü eruut^. ^t&4$mQum<sorTüi i3ê<&a* (Ju/r* 

Qpiq. u/ui? 6tw«@ £/>tl@£i) fi_it9/r l£j& ^«># jg)©*<*/r.£/r.'" 

"Ü/uu <a/^^ &rnüë&€8w Q&pgiu (SurraS(s^$m 

erriÊturrrr, QtoigTT&GOtsva&ö urrff£&tTit. ^taixr &&> 64 

urr&^^rrrf, rr$tes)iM®Muü urrif0^mt. Qi—iu$oft Qm^mSósró 

t5^s)T® uéBiïïssiUJü urrrtJz&nTÏ. isrèüsörrqsw <&Sstissnuê 

"<f/#; 95 ^nr^T Jyojêïfrffib *Qasrr®uiiM. jsirdsrr&tsj 

wrrmm. «tot' (Tp£^.6S)Q/# Q&rrêfèjD&r" <sr®fr(rr?iï emÊiurrrt , 
"#if!; <?ƒ#,* */fl; «ff; *jff; «#;•» 

jBjDQaifr&i ësuL&giê; Qstn , mrGt-J$urr(n?ér. 

BRtMumft aC'Jfjs€4b utresrmF @$l(Lp£&Ci GumlQê; 

*&&<&)#■• ^CfamSTTff &ttfoLD-ga q&stmmm i^^^rr&r. 
"^«ü^lds^, &.?3r&jr eSttlt-rr Gurrmê GéFfTéiGg?" 

"QurrigFQ <Zurr*£j$w GuiTLjrl'* ufft&fi eufa&rrésr* ué) gisüé® Qmüuisi^ê^ ^tq.êmü 
<3u/r<5S)ssr. 

"Go/üu^j Qeiq.miu ^tif.aarrQ^ <giüu£&rrér gZso 
\§ffé(&gi" «rswffy dh.$ü uêüQurru}. sr®^è Q*rr®£fimï 
ffmÊiurnr. 

"@lf§l($GO gjiüêitëiLj ufT(§. ué) Qea&rBar 'QsuQ&nf^ 
^@££)/»» GTG$r(iï?ir mriÊüjrrfr* 

"^<soms^è9i Q<sum®i(§è$i QpmremL^tLjib @i^*, 

prrepjui QtrGm®w Q^rrm^iê^^^tLhuirm^Qm...'* 

"ia. &ftüt3L-„!gm&mrr? Qasrrmr® mpè Q&rrw 
&Hl®u>rrt» 

"&rrui3L-.Gomb, Qg-sm® prrstrrr errsiGm mrrG<$st)üi. 
"9G5 &rreqé®ü Gun-a9(!$pGg&sr,..., t < S i&rrrrurr2iifiu& 

(Sjm^m GUf5é$i®®jrrG6sr, pir&l&nl Qgtrréu C®jrii> MisjG'«. 
*essr <sBsi!ïè^êiBLLi^(s^^nrm gfró&sotuir? girisi&lu3($üurrar* 66' 

^fTxst <3>ji§üi5l(rmu<£€in@ iurr(§ih Ga,è&8soQujl" 

"a_(^r <3it3LJi3[rmuib erswresr? (^üu&grrm Q&rréo 

'*Ü)£ ©O®* €u(&[rxr" ertirn)! &>.$, Slemp jDiq~&<&ü 
$rr®sr. Qp%&esi&ê iïQgG8<GS)tir. ^^fidS&r us. su^^jy. 

«l- *s>(gi Güü3pi$&) ggi/DièiBujgiui&rreisr emÊiurr<sê®ê: 
#p& &&&&üq "gü$$$I. {Sp-aar® ^rnfiÊ^if sr(B&gl 

Qafr«wrL_rr/f. 

"«rsaw ueiïeé? «totsut Q^iüiueorrih Q&rréo6$il" 
"/g/sa «r£/*@ U6Sliurr&s$s)iLb? /gffi/asnvr Q«/r&u 

"^[uqpLb $&]<$ <sr§iê>® (Suir&ü QurrjBmn,?» 

Ljrmm Gurre6lq$ê(Sm. smmpü um&è&QLl.® ^ünjoih 
$X&rè]*rr eurrerr <y>ifa/u>/r?» 

®tfih Q&ujeurrisial." 

"prrér Qu[Tü3i~,p(S^ (5uté). tsrrósr £g)G5<5jï turretopa: 
mrrüun&$ü (SurrOtpér? jb/tott QurrjD&<§s)Q>sü £D/5;5 er 

&e$rih t &m®rè#tTFrriuw *rrè&<§S)ïèim. urr&gi&Cj® «s-lóld/t 
£D(?s/5,g/5^. L3ê>urréiQ&C. *3>iu}.ê&rrièim, Q&ifl<Qj.ib Q&fl, 

^^^SssriLfib ■urrité&giê&i'.®, &&I&&&8II!® $)(§is$nu&. 
j^iuu Qmir&rSsïrèésiTiTiéis s><mm[rè Q«/r(^^J§)®(3ka//T££><p 

UUJQpgji £$(&!) ^jy«@ SL.IBI3,8STT U<sBtLIITi£& Q«SP/T6Ü^5»/i/«? 

e;ér? <&skr? gTWgflf G&LLQGfD6sr...» 

u$Q$<s&®)nrGt&?" 

"jsrréfo <sx<ssr Gu&myib? crsar&sr turnt GaiLi^rrmm? 

fitreb &wtLrr g$}(5ï5G&tir* gftgi swrrrr £jj) §fi m^^iaa&nr 
^euimm? j5®srn$ Q&Cu.eumi&. 'Sriu^mèstTfj'mm. Qmtr<§$$£ 
Geusmv). aj asa&&rrar JDjtf- sr@atTL.hea (Seueürufjugi 
fiiréb.,.» 

"e$éFüj<$m&ü GutrdfStf&at Q&trèüjotmgCi uêi$ 
mmm iBdssrêBGjr)?" 

"«T6sr#<a> &{iïtunrüuL-&&) &rruSll <s^g(g)6ü £)««©> erp 
u@Lbeg!&rr®a' G^rrm^0. QarrêrBstrêian'irm* «utt/ot 
eu$è@u uêm^Gm eomfim iuè Q&rrem® eujsgt 00&& 
surrtèi*. *3¥jïf«@ Qpm^u^Gui. eüjs§i (foffty unrüuirmiss È 
Gurre8<ai-ê@tb ^mmat^ê^w ' gb&o&Cilj : qrpuLjsiïirih* 
SLüüliï&G&güi ^«sü/rii), «gimmmdatCt i3v)Js*G<sij Q£tq.tufrgi* 
@if*& umSjlifl suL^êGa, §>© smêG®) j5t-^©«@. uiumiAff 

Ö95SÏÜ.»» êê 

®ii5g>ü Gurrd?<mG^ Lp±ê«& cy)if(U6b^st>. er&rSssr 
éFaüQu^mrC Q^^rr Qa/#S)@*a/T/s/aï. GimirérZsfréaurpmi 
adsmurr qiq.êaru.0 GurfQy&s? e£}®fêi& WlóL ersvrest 

6$(§ G&eh) tsiï&tLHnrr ah.L-gprir QurrSjntir. ^eu&prüuLL® 

^üuèarrrr rrnrg>rrêi§ï) Q^rrér^&r: 

"©iunr©*® 9_Lbq Q&rr&tib $jê)8sQtumh. &®<SGu8str 

"erwovgi?» enLÊiutrit u&jöl^rh ^CQ^éTiï)i Slemp 
jDis}.«i($ü Gurr^rf. <§*ail£$trrK .eQyJfr y,<fljj QxrressrL-rrif, 

QatrmrL-irir. Gpr/traié (^mir^üSl^ e&L^Q>è& pi—js &mt, 
*3fjb& earrseSlamaresr $®a«fleir ^©«sto ,j/^ GeuLii3&o& 
Qa,tr<èm&ê : QffiQb&lQsyir. &.mGerr ertLuyü unrif^rrif. 

errtÊiurnr ®ir& GxlL®. G<üi3,rr&*oib eSIm^si 69 
sirtÉiumf &L.GtrQm Gutriü gjiorr'j u«* r éjy«» $&*& 

urrn , &&6filö)Sso. 

"&mÊ! &mÊl QurrswrSirèis, QusTsurr t §mm, r^mtê» 

Larriflairr^^rr^êi^ü Qurrtèi&é) gaa/gSgjgsgreipf Gsusmu}.s 
@ê/óS. ^ifliurruGuiraSlQüi. smifO'Sü ct/s« uirtf^^rr^iLb <s$@ 
turr^iflujiT ^)©«@ji/." 

eSyJsl €r($i<£Sj]êi <gjiitrr(ïïj6$m QjstbffilaSê) ^jLLt^rrrf. 

UGQeo&GOiT.ib- gom OswuSeb ^ui.Jb&§l* *-/(*£$>!« ®i%jd& 

&(g){gj*&iï *&liq-&giéi Q*fi6W® GuïïüSjbSïï- u&&) Geuêktrè 
G&irtbGunSlg&GtfLb Qfj-mn&m&ê sdraSuScj/s^jj/. Gl_üjsi* 
rf?® Qmafiiaf &é>g>w, arrsmaGr &mcnLjüy f^e®, *<tp«5hS5<sefr 

UGwmër @©u) •öd5éFSü/T«ar ^J*»fr#^F<b» ^Q^wo/rib 
&ni£ turnt arrêië) ofi?^p4»4?. Q«rremi^-(§ns06vr. ^£r«wr® 
^633f?a)«6ïr ^s3rea> j ®QüLf/r«r i gftjrjsjgtü i3fy$ajiè Q«rr<siisr 
iq-(3!5*mr. &mJ$ujiTit &6wmtiÊC±~nrtt . eSBj^luirm eB&lnSlm 
Q&nremL-rrtt. u@^^rrrf, L/frewi— /r/f, erQp^irit. lü^f&t 
QeuuSêü ^if^éjy gf-pw© gffpeo GumLcjest, ia«w 

mi. — 5 70 'ereiresr <yKfo/«@ eüpgmim erruS)?"— pmLi-naam ./rsar. "jsrrssr erppé @&&(Lptb Geiüiurrpulurr ersvrSssr 
V«sr Gurraè Q&rr&fiièjx? &_<tigres>Loë; <§jnpsurraf)maja; 
«ewr® £%<£,* ^eu&sr ^/gj/ö j/s/aGöYrssr...»— &rri£liurrif 
fgtrëü gftu>rr6srLürr<9; ^sfyè;»^. 

•'GiL^ptr, .eun-arreu^iasiifjuS(S& Q&&giü Gufru3il. 
t-Jfssr, coma Qwrr^u$<! 5 Si( Jsm . ujrrQ^rr gur&$ua®& 
erna*.- es>&&soüq i5L-JB$(5ê@§ii5iajD eumo-è^Lb Qg&ï) 
eurr& Q&fliqgi. ^üqpw §!&<£$ ®iqjS3r®is& \ufiif srsaru 

■ "$[êia&rr& <&j/r*@/ii. ^j^ot- aar^/r/f #/fuq..." 

''Gurr&aaeutjQuiTw,,. 
"eróref Q&iueSièjs,?" Qam-Gïï eorruLb?" &mÊiurrft Q&Cu.T'f* 

''qGmeisisflujm u>Ll.®ib Gurr&yuinr? uessrib Gojafor 
u.irmrrl" 

'Q&rr®ê§il($(rr?Lb, ^/uuif st/rns/s si/l^«@. eréj&j&re^ 

"ersfc us&5rGBêi(§ü 'usssrih, srésr m«{pa;@ü umnhi 

"<3{Cmpüïb* 
*'erGsra(3> jSsoib.» 

"9G5 <*/r«rafi firttb G&umtftb. urrir^iunrif' GsnU-ïïGp » 

"0WLb «raar*®?»» 

"gj© GsuBstr Q«rr€tr8sir& maLi—^ptr^mm ldsst> 
^{TfsiB crefcr&sr «SöJjaj&o Q^^StL^mméa^ ai&arê(9j 

emiè&u * Qurr8mê : '8rê(&fGeus8r ** * 

'*&$, ep&gi&fgÊi&Lujrr, vrriAturrtf &(0>w&iurr wil fi 

"®}$&ü tfar&tnurrit GsareBBso gj® ampr£§iS>®Meir 
*Cuf. (yjif&SrL-sroyuK eêC®ê(§®(3 «&«r supgi Qeu&o 

*CjqA Q*rr®££nJ3qpüi, Qurrgiuiir?" 

*"^)«Sr0@j© */&*£). Qmrrm&rrè airfféim gx5 Qmi&fr 
erssrSssré Q^rrsir^i urru^smtué Qarrmr® wpgi $&# 
gwitGzoGtu QutrCj(&i-(&iêi« ^{üu erskesr Q&iue&éa?" 

"*3H®es>fióQuireurüi ^fTQssrér^j ^soil^iuu u®ê> m 

"Gmmib, urrmr®surréB§!ujib, pump ^üuLLmt^ 
erésörrw vjbjrr® Q&ujtusgsy w," 

"usarêïjf/f Qg&flè&mgnb.» 18 

"swQp" sh.uf. ué)<soa;(§ê(9> Qfi^sr^^jih i5lér(§S)G${ih 
Qucgra &n.il.L-Lb @Sso(§<s$(Q>&uiq. /5l_<&«|$5ï/ló." 

'*^Q&é)sorTib GiiiTiLirrGGö Q&rrér<GB)U Qurrgn-0. 

Q&UJ&tf «/n-lL-|gyiZ). CTS3T <^<Sm (SSSfQQ} CTS3T jyjsj£)ü> <5/T«l) 

aeisrèsitfIQriba.** 

&m£lujfrGp'?" jsfTLiL^rrmuk GaLLL-tmfa. 

emÊturrft 6Q@uuuuuf.Giu ^feuif (3*lLl_ umr&ss>& 

£>/7vf««r. i3éfr&niumr QarrüSBsoê »Cjq. <y»if -é^/nfasnv 
urrèist® eurr&$ujLb, smrem Q&ii^.êmm^QefrtT® smif 

(i^«ssb /stoot- a//5j* **/&/r&ff<9s@ .Qpüu&irib.Q&& 
&m£l" «tów^b {sjirruMLJuQiJiïfsl eQLj@iü Quir^ésr 
ffl77. ' .r../rga)ifl. n 

W,gjjj/. QstrérSsiré; êh.LLt~~&ma>ü d! {$.$&}] e®LLL-&rr®Li 
u£f£filss>zmd!l$> Qsuafltunr&li'SI g/gs? Q&uj^mujü uiq.$0 

««.L-eg/j/f Qutrm utpsé&rrér QsrrmSóïré; &h.il.L-£ 

&mSujmt ^/5(5^/rs^ Qm$!u5!®) " Q&rreMDreynrr!" 

"er&Gsr &rnÊ?" ertirtpi Gêt£®ê Qarr^srGi^ ®j0&rreisr 

"@iï$ ólJr r<5'~fr! Q*rrmSsirê>. oh.iLi-.ib i3tq.uiï.®ü 
GuirêéFTTÜiL-nrl iSu^&susk iurr& QpiïiqLarT? jsihm uerrstfll 

^rf?£jq# 8ïtB<ê&rrit ernBiumt. 

©umt© uébSsoê étiq.£$rT&. ^sSr fieorrftü eauaSeS 
Q5$& eR8striuiTLL®& ^üurrêBssiiu er®£$rrar. s>mprrmFÜ 
urrit£gi *u.tMrè)! l-uutw* erérgx &riLi—rr®sr. smirrrtt 
^a/o/srra/ Q U (t$üi Q*£gia gQy> etffft-suengü Gurrëö 
&pu8ssr QéFüij? urrrr&giê Q«rrsisrL-ireJsr. 

"a./5/«^5^@ $gi&rr®sr &fliurrasr ^eisriJSssr" fnmrpi 

"9© &F& jSTib Qrressr® GuQsib 8ièi&óyjï Guituj ^©Gsa/rr 
iDrn-rr (gmrr®?" ernrgi (3«tli_/r/r &nrü3 turnt. 75 

Qurr®) ^}©«@** warnar ©lo/r®. 

"fi ^LJurrêBuSGsüQiu g)©; ui^.t„rr. surr* pG5«0,fflOT 
QêFïTêxéljB i&Qffsfc* ^uuuj.ü iS!&T&fnuiT(§è(^ Qfissr(ss)Q<50 
m&a$ a_cl«fir0. si/ff. s-öSr&sru Quifltu uisyuurrsiËiurrê&Tr 
mm *j5rrshT d3L-.LjQurrrQëïïê)Ssi). ^j^rrér smrpfTiT £)lL(Sl_ 

^-g-su usmrw?" «w,p sk.0 gLir&g @fr«5?gu utum&ff mm w : $ 
■Il II 

Wê, ■Rl Gurir3êuj!r &ë)£ «sysu.fd56rf?i_üi u$$ flens ceüs 

Sëöê, «^687/5^5 63&L.6S1 J^deS® /J^^/fifiDéBaW^gaÜ) 

timumm uestfituirppl «aygyua/ui Qupp i3gst fiosiwesfl 
& $ï ^êfltuir Quir^süGupQi Qoipplspma 

QjËiTL.é^ea§i eresigt (yj^ey QsiiifiGurrg), ^y^OT 
^^/flttji QuirgiüsBU yptgiiub). a&óiej/r ^anyipsg) 
tfy&fttuit etreSGDUJjipireir. ^0"fr«&'® */T60ti «»/&# 
§&$«>$& élpuuvasr Qpenpu9& mi-^0 sdsö^fit-ih 
&üu6nL.fifi i9p® Qeirifiü ufi0ifies>a QpiTuiéitgib 
Ofii+eaü 6Ü6o£$)ir, 1979-eb *<raff w/r/r $$«>&# 

@)BTg)l qsy> Qufbgji s8eiïA@tb usö erqpppirarira&>r 
a-($aiira&tu Quq^min jDa^igj «-«ar®. 

^ c_60« ibirQxdr ueöojpeopu ueogpmp teppló 
usrnrjs&eurr. men&ve/htêéü U)air$iQrg§Qujtr(D *.i_Oai 
Sifffwih Sg-irmwirx iBL-ign Qee&rjpi ^/is ^/^tusumia&ir 

©'t. «SH*£* atlQsairsSsirü ui^^s *$,&ifliu<r e&& 
'sir/tiBsé &tl(Ba)|^aa^ , ereirg^ &u>$i Qp6ir§pisDiru9éb 

^aijrgl issnmèseaai meffmê #18$ a/ ir «f «/ra «f? «r up 
upuuirat eujGeupsnuu Quppgi, ^j^euenfr JÊKrsAr® 
«oC#ii> q^asiiasr sSpu&v ^SiLjéretresi . #8sü&jir 
*ruiirtrg§uib Qvq&di&u uynSiuajir. Gs-fituü 
Oorir/rtlt-^^fib i?®utl(B 1942-tó &ërugi wirp xreoih n H&! sbKü éaVfï* « ' >< *\ V i 

»Sf «f-i'i ^x"*f ••&»!